+32 (0)56 35 84 15 info@cnudde.com

Privacy Statement

Privacy Statement
03.05.2018
Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website www.cnudde.com en de daarop ontsloten dienstverlening van Cnudde NV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26.04.2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als Cnudde NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande gegevens:

Cnudde NV, Pontstraat 4, B-8791 Beveren-Leie, info@cnudde.com, tel.: +32(0)56 35 84 15

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Cnudde NV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het verwerken van uw bestelling op onze shop en/of aankoop tickets evenementen/demo’s
 • Versturen van uw producten door middel van onze koerierdienst
 • Feedback d.m.v. invullen contactformulier

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Indien nodig voor facturatie, bedrijfsnaam en btw nummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • aanlevering van uw bestelde tickets via onze shop
 • Payment processing (online betaalsysteem)

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij men dit ons wettelijk opgelegd.

Bewaartermijn

Cnudde NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden maximaal 3 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen binnen Cnudde NV die kennis hebben van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Indien u een account heeft aangemaakt op onze webshop, kan u dit steeds raadplegen door in te loggen.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit kan ook naar ons diensthoofd op privacy@cnudde.com. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Payment processors

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel www.cnudde.com, maken wij gebruik van het platform van Mollie (mollie.com). Mollie verwerkt uw naam en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen Mollie dienstverlening, waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Microsoft Dynamics. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en alle nodige details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en dergelijke. Cnudde NV heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies

Onze webshop deelt cookies uit bij uw bezoek aan onze site. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze site gebruikt en hoe wij alles beter en klantvriendelijker kunnen maken. Als je onze site met alle functionaliteiten wilt gebruiken, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert. Onze cookies zijn enkel functionele cookies en bewaren geen persoonlijke gegevens. U kunt steeds de cookies uitschakelen of verwijderen a.d.v. volgende handleidingen, naargelang gebruikte browser:

Tevens gebruiken wij analyserende cookies met behulp van Google Analytics. Ook hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Deze geven ons enkel technische gegevens van uw bezoek. Deze informatie gebruiken wij om onze webshop iedere dag opnieuw beter te maken. Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme data met derden (Privacy Statement).

Onze cookies worden niet gebruikt voor commerciële- en marketingdoeleinden en worden maximaal 1 jaar bewaard.

Wijziging Privacy Statement

Cnudde NV kan zijn privacy statement te allen tijde wijzigen. Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail indien u deze wilt raadplegen.

 

Dit document werd laatst gewijzigd op: 03/05/2018

 

VERKOOPSVOORWAARDEN NV CNUDDE – PONTSTRAAT 4 – 8791 BEVEREN LEIE

1. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, zijn onze facturen uitsluitend betaalbaar te Beveren-Leie, groot contant en zonder korting bij levering.

2. Ingeval van gedeeltelijke of gehele niet-betaling op de vervaldag van de facturen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % aangerekend vanaf factuurdatum.

3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld, zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo van rechtswege verhoogd met 12 % met een minimum van 100 € zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

4. Alle geschillen worden gebracht voor de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk, met dien verstande dat CNUDDE het geding kan aanhangig maken voor de rechtbank van de zetel of domicilie van de debiteur.

5. Aankoopvoorwaarden, tegenstrijdig met onze verkoopsvoorwaarden, kunnen ons niet worden geopponeerd indien wij ze niet schriftelijk hebben aanvaard. De medecontractant verzaakt aan zijn eigen voorwaarden.

6. In geval van ontbinding in rechte wordt hierbij uitdrukkelijk een conventionele schadevergoeding van rechtswege bedongen ten laste van de nalatige partij van 30 % op de verkoopprijs zoals vermeld op onderhavige bestelbon, benevens welk danige andere gemeenrechtelijke schadevergoeding.

7. Tenzij andersluidend schriftelijk aanvaard beding zal de laattijdige levering geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van het contract.

8. De goederen die het voorwerp uitmaken van een verkoop, blijven eigendom van de NV Cnudde tot de volledige betaling van de verkoopprijs en aanhorigheden (rente, BTW, enz…). Tot op dat ogenblik kan de NV
Cnudde deze goederen terugeisen bij gewoon aangetekend schrijven.

9. Klachten : alle klachten behalve deze voor onzichtbare gebreken zullen enkel ontvankelijk zijn indien ze uiterlijk binnen de acht dagen na levering, schriftelijk (aangetekend) en met identificatie van de goederen, worden geformuleerd ten aanzien van de verkoper. Na deze termijn of wanneer de goederen reeds gebruikt zijn, zal geen klacht nog in overweging kunnen worden genomen. Wanneer verborgen gebreken aan het licht komen, moet de klacht onmiddellijk worden geformuleerd en uiterlijk binnen de acht dagen na de eerste vaststelling ervan. Indien bepaalde goederen met reden zouden geweigerd kunnen worden omdat ze niet conform zijn of niet in orde waren of gebreken bevatten en binnen de acht dagen de klacht werd overgemaakt aan de verkoper, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen of defecte koopwaren te vervangen of terug te nemen tegen de aankoopprijs gefactureerd aan de klant. De verantwoordelijkheid van de verkoper bestaat uitsluitend in het vervangen of vergoeden van de verkeerde artikelen of stukken. Geen enkele andere schadedoelstelling kan door de koper worden geëist. De koper draagt alle andere nadelige gevolgen voor zichzelf als ten opzichte van derden in dit verband.

10. Goederen die niet in voorraad worden gehouden door de verkoper en speciaal voor de koper worden besteld, zoals allerhande gepersonaliseerde goederen, grote hoeveelheden, goederen die een speciaal transport eisen, goederen die maatwerk eisen, …kunnen éénmaal ze zijn besteld niet meer worden geannuleerd door de koper. De volledige factuur van de goederen en alle door de verkoper gedane kosten (zoals cliché, matrijskosten, vervoerkosten, …) zal door de koper moeten worden voldaan.

11. Prijswijzigingen moeten NIET vooraf schriftelijk of mondeling worden meegedeeld aan de klant. De klant dient zich vooraf te informeren en accepteert automatisch de op dat moment geldende prijs op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.

NV Cnudde is niet verantwoordelijk voor eventuele zet-, tik- of andere fouten waardoor de verkeerde prijs zou meegedeeld worden.