+32 (0)56 35 84 15 info@cnudde.com

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BELGIË – NL
Cnudde NV, Pontstraat 4, 8791 Beveren-Leie, T +32(0)56 35 84 15, F +32(0)56 35 06 68
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen gedaan door NV Cnudde, een naamloze vennootschap naar Belgisch
recht met ondernemingsnummer 0424.841.192. Specifieke afwijkingen kunnen enkel gebeuren met uitdrukkelijke toestemming van
NV Cnudde.

 1. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, zijn onze facturen uitsluitend betaalbaar te Beveren-Leie, groot contant en zonder korting bij levering.
 2. Ingeval van gedeeltelijke of gehele niet-betaling op de vervaldag van de facturen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest
  van 12% aangerekend vanaf factuurdatum.
 3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld, zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo
  van rechtswege verhoogd met 12% met een minimum van 100 € zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 4. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk gebied Gent, met dien verstande dat NV Cnudde het geding
  kan aanhangig maken voor de rechtbank van de zetel of domicilie van de debiteur. Op iedere verrichting gedaan door NV Cnudde is het
  Belgische recht van toepassing
 5. Aankoopvoorwaarden, tegenstrijdig met deze Algemene Voorwaarden, kunnen NV Cnudde niet worden geopponeerd indien NV CNUDDE
  deze niet schriftelijk heeft aanvaard. De medecontractant verzaakt aan zijn eigen voorwaarden.
 6. In geval van ontbinding in rechte wordt hierbij uitdrukkelijk een conventionele schadevergoeding van rechtswege bedongen ten laste van de
  nalatige partij van 30% op de verkoopprijs zoals vermeld op onderhavige bestelbon, benevens welk danige andere gemeenrechtelijke
  schadevergoeding.
 7. Tenzij andersluidend schriftelijk aanvaard beding zal de laattijdige levering geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van het
  contract.
 8. De goederen die het voorwerp uitmaken van een verkoop, blijven eigendom van de NV Cnudde tot de volledige betaling van de verkoopprijs
  en aanhorigheden (rente, BTW, enz…). Tot op dat ogenblik kan de NV Cnudde deze goederen terugeisen bij gewoon aangetekend schrijven.
 9. Klachten : alle klachten behalve deze voor onzichtbare gebreken zullen enkel ontvankelijk zijn indien ze uiterlijk binnen de acht dagen na
  levering, schriftelijk aangetekend en met identificatie van de goederen, worden geformuleerd ten aanzien van de verko per. Na deze termijn of
  wanneer de goederen reeds gebruikt zijn, zal geen klacht nog in overweging kunnen worden genomen. Wanneer verborgen gebreken aan het
  licht komen, moet de klacht onmiddellijk worden geformuleerd en uiterlijk binnen de acht dagen na de eerste vaststelling ervan. Indien bepaalde
  goederen met reden zouden geweigerd kunnen worden omdat ze niet conform zijn of niet in orde waren of gebreken bevatten en binnen de acht
  dagen de klacht werd overgemaakt aan de verkoper, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen of defecte koopwaren te vervangen of
  terug te nemen tegen de aankoopprijs gefactureerd aan de klant. De verantwoordelijkheid van de verkoper bestaat uitsluitend in het vervangen
  of vergoeden van de verkeerde artikelen of stukken. Geen enkele andere schadedoelstelling kan door de koper worden geëist. De koper draagt
  alle andere nadelige gevolgen voor zichzelf als ten opzichte van derden in dit verband.
 10. Goederen die niet in voorraad worden gehouden door de verkoper en speciaal voor de koper worden besteld, zoals allerhande gepersonaliseerde
  goederen, grote hoeveelheden, goederen die een speciaal transport eisen, goederen die maatwerk eisen,… kunnen éénmaal ze zijn besteld niet
  meer worden geannuleerd door de koper. De volledige factuur van de goederen en alle door de verkoper gedane kosten (zoals cliché,
  matrijskosten, vervoerkosten, …) zullen door de koper moeten worden voldaan.
 11. Prijswijzigingen moeten NIET vooraf schriftelijk of mondeling worden meegedeeld aan de klant. De klant dient zich vooraf te informeren en
  accepteert automatisch de op dat moment geldende prijs op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst. NV Cnudde is niet verantwoordelijk
  voor eventuele zet-, tik- of andere fouten waardoor de verkeerde prijs zou meegedeeld worden.
  CONDITIONS GÉNÉRALES BELGIQUE – FR
  SA Cnudde, Pontstraat 4, 8791 Beveren-Leie, T +32(0)56 35 84 15, F +32(0)56 35 06 68
  Les présentes Conditions Générales s’appliquent à toutes les transactions effectuées par la SA Cnudde, société anonyme constituée en
  Belgique loi portant le numéro d’entreprise 0424.841.192. Des écarts spécifiques ne peuvent être effectués qu’avec l’autorisation expresse
  de la SA Cnudde.
 12. Sauf stipulation contraire écrite, nos factures sont exclusivement payables à Beveren-Leie, au grand comptant et sans escompte à la livraison.
 13. En cas de non-paiement total ou partiel à la livraison, un intérêt de 12% sera dû de plein droit et sans mise en demeure préalable.
 14. En cas de non-paiement total ou partiel de la dette sans des raisons graves et après mise en demeure préalable infructueuse, le solde de la dette
  sera majoré de plein droit de 12% avec un minimum de 100€ même en cas d’attribution des délais de paiement.
 15. Tout litige est porté devant les juridictions compétentes de la zone judiciaire de Gand, la SA Cnudde se réservant cependant le droit de
  citer devant le tribunal du siège ou du domicile de défendeur au choix de la SA Cnudde. Le droit belge s’applique à tout accord conclu par
  la SA Cnudde.
 16. Des conditions d’achat, contraires aux Conditions Générales, ne sont pas opposable à la SA CNUDDE, si la SA CNUDDE ne les a pas
  acceptées par écrit.
 17. En cas d’annulation en droit, il est expressément convenu qu’une indemnité conventionnelle sera dûe de droit à charge de la partie négligente,
  fixé à 30% du prix de vente, mentionné sur le dit bon de commande, ainsi que tout autre indemnité de droit commun.
 18. Sauf stipulations contraires acceptées par écrit, le retard dans les livraisons ne peut donner lieu à des dommages et intérêts ou à la résiliation du
  marché.
 19. Les marchandises qui sont l’objet d’une vente demeurent la propriété de la SA Cnudde jusqu’au paiement complet du prix de vente et les
  appartenances (intérêts, TVA, etc.). Jusqu’à ce moment la SA Cnudde peut revendiquer ces marchandises par simple lettre recommandée.
 20. Réclamations: toute réclamation autre que celle pour des vices cachés n’est recevable pour autant qu’elle ait été faite à l’égard du vendeur
  endéans les huit jours après livraison, par écrit recommandé comportant l’identification des biens. Après ce délai ou au cas ou les biens ont été
  utilisés, aucune réclamation ne peut être prise en compte. En présence de vices cachés, la réclamation doit être faite immédiatement, endéans
  les huit jours après le premier constat. Au cas ou certains biens seraient refusés à juste titre pour des raisons de non-conformité ou suite à des
  vices cachés ou autres communiqués endéans les huit jours au vendeur, celui-ci a le droit de remplacer les biens viciés ou des les reprendre
  au prix d’achat facturé au client. La responsabilité du vendeur consiste seulement dans le remplacement ou le remboursement pour les biens
  ou parts viciés. L’acheteur ne peut réclamer aucune autre indemnisation. L’acheteur supporte à cet égard notamment toute conséquence
  dommageable pour soi-même ou pour des tiers.
 21. Des marchandises qui ne sont pas stockées par le vendeur et sont commandées spécialement pour l’acheteur comme toutes sortes de
  marchandises personnalisées, des grandes quantités, des marchandises qui demandent un transport spécial ou sur mesure,… ne peuvent plus
  être annulées par l’acheteur une fois celles-ci commandées. La facture complète des marchandises et tous les frais faits par le vendeur
  (comme des frais de cliché, des frais pour la matrice, des frais de transport) devront être payés par l’acheteur.
 22. Des changements de prix ne doivent PAS être communiquées au client à l’avance par écrit ou à l’oral. Le client doit s’informer à l’avance et
  accepte automatiquement le prix actuel au moment où la commande est passée. La SA Cnudde n’est pas responsable pour des erreurs
  d’impression, des fautes de frappes ou autres erreurs qui résultent en un prix fautif.
  ALGEMENE VOORWAARDEN NEDERLAND
  Cnudde BV, Computerweg 4, NL-3542DR Utrecht, T +31(0)6 22 06 65 46
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen gedaan door Cnudde BV, een besloten vennootschap naar Nederlands
  recht met BTW NL852602339B01. Specifieke afwijkingen kunnen enkel gebeuren met uitdrukkelijke toestemming van
  Cnudde BV.
 23. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, zijn onze facturen uitsluitend betaalbaar te Beveren-Leie, groot contant en zonder korting bij levering.
 24. Ingeval van gedeeltelijke of gehele niet-betaling op de vervaldag van de facturen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest
  van 12% aangerekend vanaf factuurdatum.
 25. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld, zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo
  van rechtswege verhoogd met 12% met een minimum van 100 € zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 26. ‘Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk gebied Gent, met dien verstande dat
  Cnudde BV het geding kan aanhangig maken voor de rechtbank van de zetel of domicilie van de debiteur. Op iedere verrichting gedaan door
  Cnudde BV is het Belgische recht van toepassing
 27. Aankoopvoorwaarden, tegenstrijdig met deze Algemene Voorwaarden, kunnen Cnudde BV niet worden geopponeerd indien Cnudde BV deze
  niet schriftelijk heeft aanvaard. De medecontractant verzaakt aan zijn eigen voorwaarden.
 28. In geval van ontbinding in rechte wordt hierbij uitdrukkelijk een conventionele schadevergoeding van rechtswege bedongen ten laste van de
  nalatige partij van 30% op de verkoopprijs zoals vermeld op onderhavige bestelbon, benevens welk danige andere gemeenrechtelijke
  schadevergoeding.
 29. Tenzij andersluidend schriftelijk aanvaard beding zal de laattijdige levering geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van het
  contract.
 30. De goederen die het voorwerp uitmaken van een verkoop, blijven eigendom van de Cnudde BV tot de volledige betaling van de verkoopprijs
  en aanhorigheden (rente, BTW, enz…). Tot op dat ogenblik kan de Cnudde BV deze goederen terugeisen bij gewoon aangetekend schrijven.
 31. Klachten : alle klachten behalve deze voor onzichtbare gebreken zullen enkel ontvankelijk zijn indien ze uiterlijk binnen de acht dagen na
  levering, schriftelijk aangetekend en met identificatie van de goederen, worden geformuleerd ten aanzien van de verko per. Na deze termijn of
  wanneer de goederen reeds gebruikt zijn, zal geen klacht nog in overweging kunnen worden genomen. Wanneer verborgen gebreken aan het
  licht komen, moet de klacht onmiddellijk worden geformuleerd en uiterlijk binnen de acht dagen na de eerste vaststelling ervan. Indien bepaalde
  goederen met reden zouden geweigerd kunnen worden omdat ze niet conform zijn of niet in orde waren of gebreken bevatten en binnen de acht
  dagen de klacht werd overgemaakt aan de verkoper, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen of defecte koopwaren te vervangen of
  terug te nemen tegen de aankoopprijs gefactureerd aan de klant. De verantwoordelijkheid van de verkoper bestaat uitsluitend in het vervangen
  of vergoeden van de verkeerde artikelen of stukken. Geen enkele andere schadedoelstelling kan door de koper worden geëist. De koper draagt
  alle andere nadelige gevolgen voor zichzelf als ten opzichte van derden in dit verband.
 32. Goederen die niet in voorraad worden gehouden door de verkoper en speciaal voor de koper worden besteld, zoals allerhande gepersonaliseerde
  goederen, grote hoeveelheden, goederen die een speciaal transport eisen, goederen die maatwerk eisen,… kunnen éénmaal ze zijn besteld niet
  meer worden geannuleerd door de koper. De volledige factuur van de goederen en alle door de verkoper gedane kosten (zoals cliché,
  matrijskosten, vervoerkosten, …) zullen door de koper moeten worden voldaan.
 33. Prijswijzigingen moeten NIET vooraf schriftelijk of mondeling worden meegedeeld aan de klant. De klant dient zich vooraf te informeren en
  accepteert automatisch de op dat moment geldende prijs op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst. Cnudde BV is niet verantwoordelijk
  voor eventuele zet-, tik- of andere fouten waardoor de verkeerde prijs zou meegedeeld worden.
  CONDITIONS GÉNÉRALES GD LUXEMBOURG
  SARL Cnudde, Rue de l’industrie 22, LU-8399 Windhof (Koerich), +35(0)2 28 66 05 25
  Les présentes Conditions Générales s’appliquent à toutes les transactions effectuées par la SARL Cnudde, société à responsabilité limitée
  constituée au droit luxembourgeois portant le numéro de TVA LU28996705. Des écarts spécifiques ne peuvent être effectués qu’avec
  l’autorisation expresse de la SARL Cnudde.
 34. Sauf stipulation contraire écrite, nos factures sont exclusivement payables à Beveren-Leie, au grand comptant et sans escompte à la livraison.
 35. En cas de non-paiement total ou partiel à la livraison, un intérêt de 12% sera dû de plein droit et sans mise en demeure préalable.
 36. En cas de non-paiement total ou partiel de la dette sans des raisons graves et après mise en demeure préalable infructueuse, le solde de la dette
  sera majoré de plein droit de 12% avec un minimum de 100€ même en cas d’attribution des délais de paiement.
 37. Tout litige est porté devant les juridictions compétentes de la zone judiciaire de Gand, la SARL Cnudde se réservant cependant le droit de
  citer devant le tribunal du siège ou du domicile de défendeur au choix de la SARL Cnudde. Le droit belge s’applique à tout accord conclu par
  la SARL Cnudde.
 38. Des conditions d’achat, contraires à nos Conditions Générales, ne sont pas opposable à la SARL Cnudde, si la SARL Cnudde ne les a pas
  acceptées par écrit.
 39. En cas d’annulation en droit, il est expressément convenu qu’une indemnité conventionnelle sera dûe de droit à charge de la partie négligente,
  fixé à 30% du prix de vente, mentionné sur le dit bon de commande, ainsi que tout autre indemnité de droit commun.
 40. Sauf stipulations contraires acceptées par écrit, le retard dans les livraisons ne peut donner lieu à des dommages et intérêts ou à la résiliation du
  marché.
 41. Les marchandises qui sont l’objet d’une vente demeurent la propriété de la SARL Cnudde jusqu’au paiement complet du prix de vente et les
  appartenances (intérêts, TVA, etc.). Jusqu’à ce moment la SARL Cnudde peut revendiquer ces marchandises par simple lettre recommandée.
 42. Réclamations: toute réclamation autre que celle pour des vices cachés n’est recevable pour autant qu’elle ait été faite à l’égard du vendeur
  endéans les huit jours après livraison, par écrit recommandé comportant l’identification des biens. Après ce délai ou au cas ou les biens ont été
  utilisés, aucune réclamation ne peut être prise en compte. En présence de vices cachés, la réclamation doit être faite immédiatement, endéans
  les huit jours après le premier constat. Au cas ou certains biens seraient refusés à juste titre pour des raisons de non-conformité ou suite à des
  vices cachés ou autres communiqués endéans les huit jours au vendeur, celui-ci a le droit de remplacer les biens viciés ou des les reprendre
  au prix d’achat facturé au client. La responsabilité du vendeur consiste seulement dans le remplacement ou le remboursement pour les biens
  ou parts viciés. L’acheteur ne peut réclamer aucune autre indemnisation. L’acheteur supporte à cet égard notamment toute conséquence
  dommageable pour soi-même ou pour des tiers.
 43. Des marchandises qui ne sont pas stockées par le vendeur et sont commandées spécialement pour l’acheteur comme toutes sortes de
  marchandises personnalisées, des grandes quantités, des marchandises qui demandent un transport spécial ou sur mesure,… ne peuvent plus
  être annulées par l’acheteur une fois celles-ci commandées. La facture complète des marchandises et tous les frais faits par le vendeur
  (comme des frais de cliché, des frais pour la matrice, des frais de transport) devront être payés par l’acheteur.
 44. Des changements de prix ne doivent PAS être communiquées au client à l’avance par écrit ou à l’oral. Le client doit s’informer à l’avance et
  accepte automatiquement le prix actuel au moment où la commande est passée. La SARL Cnudde n’est pas responsable pour des erreurs
  d’impression, des fautes de frappes ou autres erreurs qui résultent en un prix fautif.